V šolski svetovalni službi so zaposlene: Mateja Potočnik Poljanšek – psihologinja, Maša Gril, Tadeja Primc Bratuš – specialni pedagoginji, Milica Jesenovec – socialna delavka.

Psihologinja Mateja Potočnik Poljanšek vodi delo z učenci, ki so splošno ali posebno nadarjeni. Koordinira delo z otroki s posebnimi potrebami in sodeluje z zunanjimi strokovnimi službami s tega področja, ki se ukvarjajo z učenci naše šole. Izpelje evidentiranje nadarjenih in opravi testiranja. Vodi evidence izjav staršev v skladu z določili zakona o varovanju osebnih podatkov. Vodi poklicno usmerjanje otrok. Psihologinja vodi celoten postopek vpisa bodočih prvošolcev.

Za učence, pri katerih ugotovimo učne težave, socializacijske ali vedenjske motnje in nimajo odločb o usmeritvi, bodo razredniki, psihologinja ali specialni pedagoginji pripravili izvirne delovne projekte pomoči. Ti zajemajo morebiten sklep o prilagojenem preverjanju znanja, frekvenco in časovno razporeditev nudenja individualnih pomoči ali svetovanja. Opredelimo tudi časovne intervale, v katerih evalviramo rezultate dela. Oblike in metode dela bodo prilagojene posameznikom, tako da bodo ob rednem sodelovanju laže dosegli potrebno znanje za pozitivno oceno ali izboljšali vedenje. Strokovni delavci bodo sproti evidentirali udeležbo učenca in ob izostajanju takoj obvestili starše. Koordinatorja za nadaljnjo organizacijo dela s temi učenci sta specialni pedagoginji Maša Gril in Tadeja Primc Bratuš. Skrbita za koordinacijo z razredniki in s starši. Evalvacija poteka na koordinacijskih sestankih in ob redovalnih konferencah.

Delo z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe pristojne službe, vodita in koordinirata specialni pedagoginji. Vodita dokumentacijo, usmerjata delo učiteljev in ostalih na šoli, ki profesionalno prihajajo v stik s temi otroki in njihovimi starši. Predlagata in vodita tudi nove predloge za uvedbo omenjenih postopkov. Sodelujeta z zdravniki in drugimi zunanjimi delavci, ki se morebiti tudi ukvarjajo s temi otroki.

Izvajata in vodita tudi individualno delo z učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi potrebami. Zaradi velikega števila ur dodatne strokovne pomoči so preko mobilne službe Osnovne šole Helene Puhar zaposlene tudi specialne pedagoginje Urška Ganc, Claudia Demšar Babnik in Andrejka Sedej ter socialna pedagoginja Katja Roblek. Na šolo pa prihajata tudi surdopedagoginja Sonja Iljaš ter logopedinja Maja Raduha.

Socialna delavka Milica Jesenovec skrbi za pravilno obravnavo otrok, ki imajo stiske in težave zaradi slabega gmotnega ali socialnega položaja. Evidentira te otroke, jim nudi individualno pomoč in koordinira delo z njimi ter učitelji in ostalimi delavkami svetovalne službe. Pomoč nudi tudi staršem. Koordinira in izvaja obiske pri učencih na domu. Deluje tudi za vrtec in je članica komisije za sprejem otrok v vrtec.

Mateja Potočnik Poljanšek, univ. dipl. psih.

Kontakt:

Govorilne ure:

  • vsak dan od 7.30 -8.30 ter 12.00 – 13.30
  • vsak 1. četrtek v mesecu: 17.00 -18.00

(Vedno se za srečanje dogovorimo vnaprej)

Zaradi narave dela lepo prosim, da me za sestanek predhodno pokličete oz. mi pišete preko e-naslova.

Socialna delavka na šoli je Milica Jesenovec.

Kontakt:

Govorilne ure:

  • po urniku in predhodnem dogovoru

Uradne ure:

(Visited 216 times, 4 visits today)
Dostopnost